Edukacja włączająca

„Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się” – taki tytuł nosi przygotowany przez MEiN projekt kolejnej „reformy” w polskiej oświacie. Tym razem chodzi o cały duży sektor szkolnictwa specjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz system pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jak pisze Głos Nauczycielski, pomysły zawarte na 188 stronach „ram rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych” można streścić w kilku krótkich punktach:

  • przeorganizowanie zasad przyjmowania dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, tak by coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami trafiało do szkół ogólnodostępnych;
  • umożliwienie przekształcania placówek specjalnych w ogólnodostępne;
  • połączenie poradni z centrami pomocy rodzinie i przekształcenie ich w centra dziecka i rodziny (w tym kontekście – być może odebranie nauczycielom poradni uprawnień z Karty Nauczyciela);
  • likwidacja opinii i orzeczeń.

Więcej informacji o planowanych zmianach i wywiady ze specjalistami publikuje Głos Nauczycielski na swojej stronie: https://glos.pl/tag/edukacja-wlaczajaca

W Okręgach ZNP organizujemy debaty na temat planowanych zmian z udziałem nauczycieli, nauczycieli – specjalistów, pracowników oświaty, rodziców, samorządowców i posłów. Takie debaty odbyły się już m.in. w Krakowie i Katowicach. Wypracowujemy stanowiska i zbieramy opinie.

13 maja br. Okręg Śląski ZNP zorganizował konferencję on-line wraz z debatą ekspercką „Edukacja Włączająca – dokąd zmierzamy”. W dyskusji brali udział nauczyciele specjaliści pracujący w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, szkołach i placówkach specjalnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, pracownicy niepedagogiczni, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz parlamentarzyści.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z 22 lutego 2021 roku ws. projektu „Edukacja dla wszystkich”

Prezydium Zarządu Głównego ZNP po zapoznaniu się z dokumentem Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się i wysłuchaniu opinii środowiska nauczycielskiego podczas licznych spotkań, domaga się wstrzymania prac nad tym projektem. Uwzględniając zastrzeżenia wniesione przez nauczycieli praktyków, rodziców i partnerów społecznych należy ponownie poddać proponowane rozwiązania szerokim konsultacjom społecznym.

Projektowane zmiany w opinii środowiska nauczycielskiego są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój spowodowany troską o rozwój i warunki kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rosną również obawy związane z możliwością utraty przez nauczycieli uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela. Niekorzystne zmiany w zakresie statusu zawodowego nauczycieli nie są akceptowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego jako reprezentanta środowiska nauczycielskiego.

Utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego to okres niesprzyjający wdrażaniu tak poważnej zmiany w oświacie, dotyczącej wszystkich uczestników procesu kształcenia, zarówno dzieci i młodzieży, ich rodziców, jak też nauczycieli.

W tym trudnym dla wszystkich czasie należy z wielką wrażliwością rozważyć zasadność poszczególnych rozwiązań i postawić pytanie – czy kolejna tak poważna zmiana systemowa powinna obecnie mieć miejsce, zwłaszcza w sytuacji braku odpowiednich nakładów finansowych niezbędnych do modyfikacji infrastruktury szkolnej i znaczącego zwiększenia stanu zatrudnienia w oświacie.

Ponadto należy mieć na uwadze, że niedawne zmiany strukturalne w systemie oświaty doprowadziły do znacznego pogorszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży (liczne klasy, dwuzmianowość, braki kadrowe), w tych warunkach nie jest możliwe właściwe zabezpieczenie potrzeb uczniów i wychowanków wymagających szczególnego wsparcia. Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne.

Apelujemy o rozwagę – reformy w oświacie powinny być dokonywane w atmosferze dialogu z partnerami społecznymi, organizacjami samorządowymi oraz rodzicami uczniów i wychowanków.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

PLAKAT PDF

Film Okręgu Łódzkiego ZNP👇
KATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji
Czytaj więcej

13.05.2021

Przekładanie pieniędzy z kieszeni
Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego
Czytaj więcej

10.05.2021

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)
Czytaj więcej

21.04.2021

Priorytety ministra Czarnka
Czytaj więcej