Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich

przyjęta uchwałą nr 7/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

§ 1

Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez członków ZNP na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwanej dalej składką członkowską, określa art. 95 ust. 1 Statutu ZNP.

§ 2

  1. Składka członkowska wykonujących pracę zarobkową członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na rachunek bankowy właściwego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Za zgodą prezesa oddziału składka członkowska osób, o których mowa w ust. 1, może być wpłacana przez członków ZNP na rachunek bankowy oddziału lub w kasie oddziału.
  3. Składka członkowska osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż z jednym pracodawcą jest obliczana w oparciu o wynagrodzenie otrzymywane w podstawowym miejscu pracy.
  4. Podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Instrukcji jest miejsce pracy, w którym członek ZNP zatrudniony jest w największym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wymiary czasu pracy są równe, podstawowym miejscem pracy jest to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości – miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.
  5. Składka członkowska osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 Statutu ZNP obliczana jest w oparciu o kwoty netto pobieranych przez nich świadczeń.

§ 3

  1. Składka członkowska emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obliczana jest w oparciu o kwoty netto świadczeń, na podstawie przedstawionego przez członka ZNP dokumentu potwierdzającego aktualną wysokość otrzymywanego świadczenia.
  2. Członek ZNP pozostający w stosunku pracy i jednocześnie pobierający emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne opłaca jedną składkę członkowską – wyższą.

§ 4

  1. Składka członkowska osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 Statutu ZNP wpłacana jest przez członków ZNP na rachunek bankowy oddziału lub w kasie oddziału.
  2. Składka, o której mowa w ust. 1 i § 2 ust. 2 wpłacana jest nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji
Czytaj więcej

13.05.2021

Przekładanie pieniędzy z kieszeni
Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego
Czytaj więcej

10.05.2021

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)
Czytaj więcej

21.04.2021

Priorytety ministra Czarnka
Czytaj więcej