22.08.2018

Projekt rozp. MS w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

20.08.2018

Projekt rozp. MS w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Opinia ZG ZNP 20.08.2018 (2) Odpowiedź MS...

Czytaj więcej

20.08.2018

Projekt rozp. MKiDzN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Opinia ZG ZNP 20.08.2018...

Czytaj więcej

08.08.2018

Projekt rozp. RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Opinia ZG ZNP 8.08.2018...

Czytaj więcej

08.08.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Opinia ZG ZNP 8.08.2018...

Czytaj więcej

08.08.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Opinia ZG ZNP 8.08.2018...

Czytaj więcej

26.07.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

24.07.2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

27.06.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

26.06.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na listę odbiorców newslettera.. Obiecujemy nie spamować! Zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.