Regulamin przyznawania diet

przyjęty uchwałą nr 6/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania diet osobom pełniącym funkcje we władzach i organach statutowych ZNP.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) diecie – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną wypłacaną comiesięcznie imiennie wskazanym działaczom ZNP;
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin przyznawania diet.

§ 3

1. O przyznaniu i wysokości diet dla:

1) prezesów okręgów – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii właściwego zarządu okręgu;
2) Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP;
3) innych członków pełniących funkcję z wyboru w krajowych sekcjach związkowych, Centralnym Klubie Młodego Nauczyciela lub Głównej Komisji Rewizyjnej – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii Zarządu Głównego ZNP;
4) członków sekretariatu zarządu okręgu i innych członków pełniących funkcję z wyboru w okręgu – decyduje prezes okręgu, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu okręgu;
5) członków Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki – decyduje Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, po uzyskaniu opinii Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP;
6) prezesów oddziałów – decyduje prezes okręgu, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu oddziału;
7) prezesów zarządów i rad zakładowych i międzyzakładowych organizacji w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – decyduje Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu albo rady;
8) członków sekretariatu zarządu oddziału i innych członków pełniących funkcje z wyboru w oddziale – decyduje prezes oddziału po uzyskaniu opinii zarządu oddziału;
9) członków sekretariatu zarządów i rad zakładowych i międzyzakładowych organizacji w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – decyduje prezes zarządu albo rady, po uzyskaniu opinii tego zarządu albo rady.

2. Dietę, o której mowa w ust. 1 przyznaje Prezes ZNP lub prezes właściwego ogniwa z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję.

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 mają formę uchwał.

§ 4

Diety, o których mowa w § 3, obciążają budżety ogniw, w których osoby otrzymujące diety pełnią swe funkcje.

§ 5

1. Dietę przyznaje się na okres roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku diety przyznawanej w roku, w którym odbywa się kampania sprawozdawczo-wyborcza, dietę przyznaje się:

1) do końca miesiąca, w którym odbywa się konferencja sprawozdawczo-wyborcza w ogniwie ZNP, w którym osoba otrzymująca dietę pełni funkcję związkową,
2) od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpił wybór na funkcję we władzach i organach statutowych ZNP, do zakończenia tego roku kalendarzowego.

§ 6

1. Prezes ZNP, Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, prezesi okręgów, prezesi oddziałów oraz prezesi rad i zarządów mają w uzasadnionych przypadkach prawo do obniżenia, podwyższenia lub pozbawienia przyznanej przez siebie diety również przed upływem okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. Z wnioskiem o podwyższenie, obniżenie lub pozbawienie diety może także wystąpić prezydium ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję.

3. Do decyzji o podwyższeniu przyznanej diety stosuje się § 3 ust. 3 Regulaminu, a § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Od decyzji o obniżeniu lub pozbawieniu diety zainteresowanemu członkowi ZNP przysługuje, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, prawo odwołania do:

1) Zarządu Głównego ZNP – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 Regulaminu,
2) Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9 Regulaminu,
3) właściwego zarządu okręgu – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 i 8 Regulaminu.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego




KATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji
Czytaj więcej

13.05.2021

Przekładanie pieniędzy z kieszeni
Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego
Czytaj więcej

10.05.2021

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)
Czytaj więcej

21.04.2021

Priorytety ministra Czarnka
Czytaj więcej